ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО – 26.03.2016 г.

от в АКТУАЛНО ОТ ЧИТАЛИЩЕТО Comments Off on ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО – 26.03.2016 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ-1935”

П О К А Н А

на основание чл. 17, т. 2 от Устава на читалището,

Настоятелството свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

        На 26.03 /събота / 2016 г. от 9.30 часа, в салона на Народно читалище „Добри Чинтулов-1935”, с адрес – бул. „Никола Габровски” № 55, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Настоятелството за дейността на читалището през 2015 година.
  1. Доклад на Проверителната комисия за дейността `и през 2015 година.
  2. Финансов отчет за 2015 година.
  3. Приемане на бюджет за 2016 година.

      При липса на кворум, на основание чл. 18, т. 2 от Устава на читалището, Общото събрание ще се проведе  в същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Гр. София-  22.02.2016 г.            

                                                                                  Председател,                                                                                                          /проф. д.ф.н. А.Апостолов/