АКТУАЛНИ НОВИНИ|

П О К А Н А

на основание чл. 22, т. 1 от Устава на читалището

Настоятелството свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 23.03 /събота/ 2019 г. от 10:00 часа, в салона на Народно читалище „Добри Чинтулов-1935”, с адрес: бул. „Никола Габровски” № 55, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Настоятелството за дейността на читалището през 2018 г.
  2. Финансов отчет за 2018 г.
  3. Доклад на Проверителната комисия за дейността й през 2018 г.
  4. Приемане на бюджет за 2019 г.
  5. Освобождаване на Делян Георгиев в качеството му на член на Настоятелството на НЧ „Добри Чинтулов – 1935“ и от отговорност съгласно чл. 19, ал. 1, т. 14 от Устава на НЧ „Добри Чинтулов – 1935“
  6. Решение за избор на Почетен член на НЧ „Добри Чинтулов – 1935“ на проф. Андрей Апостолов.
  7. Продължаване членството в СНЧ и ССНЧ

При липса на кворум, на основание чл. 18 от Устава на Читалището, Общото събрание ще се проведе в същия ден от 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

Comments are closed.

Close Search Window