„МЛАДИ СЪРЦА”- за социални контакти-ръководител: Снежана Янкова Янева, е.: 0889304867;
4-5  пъти месечно; всяка сряда от 10.00 ч.;за възрастни;  16 души; /в клубът на Читалището/